Sunday, February 26, 2012

Radio Dap Loi Song Nui - 2/2012

Đài ĐÁP LỜI SÔNG NÚI phát thanh từ 9 giờ 30 đến 10 giờ tối, giờ Việt Nam, mỗi đêm, trên tần số trung bình (AM) 1503 ký lô chu kỳ (kHz):

Thu Tu 29 thang 2 nam 2012
Thu Ba 28 thang 2 nam 2012
Thu Hai 27 thang 2 nam 2012
Chu Nhat 26 thang 2 nam 2012
Thu Bay 25 thang 2 nam 2012
Thu Sau 24 thang 2 nam 2012
Thu Nam 23 thang 2 nam 2012
Thu Tu 22 thang 2 nam 2012
Thu Ba 21 thang 2 nam 2012
Thu Hai 20 thang 2 nam 2012
Chu Nhat 19 thang 2 nam 2012

No comments:

Post a Comment